Storm van 's Gravesande Advocaten

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege maatschap Storm van 's Gravesande Advocaten, hierna te noemen het kantoor, te verlenen diensten. Daarnaast en aanvullend kunnen nog bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Opdrachtgever is degene ten behoeve van wie het kantoor haar diensten verleend.

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon.

Het kantoor is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Het kantoor staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Elke opdracht aan het kantoor houdt tevens in een machtiging van het kantoor om al dan niet namens de opdrachtgever derden in te schakelen en de eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden te aanvaarden. Het kantoor zal bij de keuze van die derden de normale zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden.

Opdrachtgever staat toe dat het kantoor gegevens, die betrekking hebben op de opdrachtgever en / of opdracht, verstrekt aan door of vanwege het kantoor of de opdrachtgever bij uitvoering van de opdracht betrokken derden, voorzover dat nuttig of nodig is.

Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van het kantoor, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en / of wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

Voor de door opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor het kantoor rechtens aansprakelijk is, heeft opdrachtgever recht op een vergoeding indien en voorzover het kantoor voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, welke vergoeding is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald. Iedere andere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. In het geval het kantoor desondanks rechtens verplicht is schade te vergoeden en die schade niet onder de dekking van een verzekering valt, zal de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt zijn tot maximaal het dubbele van de met betrekking tot die kwestie aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor het kantoor aansprakelijk is.

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van de declaratie. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever een vertragingsrente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd aan het kantoor. Indien opdrachtgever een rechtspersoon is, dan is een ieder die belast is met het bestuur van de rechtspersoon hoofdelijk verantwoordelijk voor betaling van de declaratie.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kantoor

Storm van 's Gravesande Advocaten is een advocatenkantoor met een algemene praktijk, gericht op particulieren en ondernemers. Vanuit ons kantoor in Ede (Gelderland), staan wij ondernemers en particulieren in heel Nederland bij.

Advies en procedure

U kunt bij ons terecht voor juridische hulp. Niet alleen wanneer u te maken krijgt met een procedure staan wij u bij, maar ook kunnen wij u adviseren, want met goed advies voorkomt u procedures en zorgt u dat u sterk staat wanneer het toch op een procedure aankomt.

Advocaten

Het kantoor is opgericht door Maarten Storm van 's Gravesande, die in zijn algemene praktijk de nadruk legt op familie- en strafrecht. Sinds 1 april 2007 is Steven Kroesbergen aan het kantoor verbonden met een ondernemersgerichte advies- en procespraktijk. Vanf 20 september 2011 is Jan Cees Noordijk het kantoor komen versterken met een praktijk die zich richt op het beslag- en executierecht.

We zijn er voor u

Wij kijken verder dan enkel de juridische aspecten, om te zorgen dat wij u zo goed mogelijk adviseren en ondersteunen. Om te zorgen dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan, maken wij met u duidelijke afspraken over de kosten van onze bijstand. En wanneer u onze tarieven niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp.

Algemene praktijk

Een breed scala aan juridische gebieden vormt het terrein waar ons kantoor optreedt. Van Arbeidsrecht tot Zuid-Afrikaans recht en Bestuursrecht tot Strafrecht.

© 2012-2020 Storm van 's Gravesande Advocaten | Tel 0318-657620 | Algemene Voorwaarden

Back to Top