Storm van 's Gravesande Advocaten

Gefinancierde rechtsbijstand

Ons kantoor neemt deel aan het systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat aan rechtzoekenden die voldoen aan de vermogens- en inkomenstoets zoals deze door de Raad voor de Rechtsbijstand gecontroleerd worden, rechtsbijstand wordt verleend tegen betaling van een eigen bijdrage.

Toevoegingsaanvraag

Bij elke cliënt bespreekt de behandelend advocaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer blijkt dat de cliënt hiervoor mogelijk in aanmerking komt, zal een aanvraag om een zogeheten 'toevoeging' ingediend worden. Deze aanvraag wordt door ons kantoor rechtstreeks bij de Raad voor de Rechtsbijstand ingediend. Voor deze aanvraag hebben wij de identiteitsgegevens nodig van de cliënt. Wanneer de cliënt een gezamenlijke huishouding voert, zijn ook de gegevens van de partner nodig.

De Raad voor de Rechtsbijstand controleert of de cliënt, op basis van de fiscale informatie uit het toetsingsjaar, voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toevoeging. In 2024 is het toetsingsjaar 2022. Daarnaast wordt aan de hand van de omschrijving van het probleem beoordeeld of het probleem bijstand door een advocaat vereist. De Raad voor de Rechtsbijstand informeert tegelijkertijd ons kantoor en de cliënt over de beslissing of een toevoeging afgegeven wordt. Daarbij wordt ook bepaald hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn.

Kosten

Door ons kantoor wordt aan de cliënt de door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening gebracht. Daarnaast dient de cliënt bepaalde verschotten te betalen, zoals griffierechten, tegenwoordig vastrecht geheten en kosten voor bijvoorbeeld uittreksels.

Het is van belang dat een cliënt zich er van bewust is dat bij verlies van een procedure een kostenveroordeling uitgesproken kan worden. Zo een kostenveroordeling valt buiten het bereik van de afgegeven toevoeging en dient derhalve door de cliënt voldaan te worden.

Peiljaarverlegging

Indien de financiële positie van de cliënt in negatieve zin gewijzigd is ten opzichte van het toetsingsjaar, is het mogelijk een zogeheten 'peiljaarverlegging' aan te vragen; op basis van de actuele gegevens omtrent inkomen en vermogen wordt dan beoordeeld of de cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging. Daarnaast zijn er bijzondere situaties waarin een toevoeging wordt afgegeven op basis van andere informatie, zoals bij een hoger beroep tegen een afwijzing toepassing schuldsanering.

© 2012-2024 Storm van 's Gravesande Advocaten | Tel 0318-657620 | Algemene Voorwaarden | Klachtenregeling

Back to Top