Storm van 's Gravesande Advocaten

Omdat het voor cliënten vaak belangrijk is vooraf inzicht te hebben in de kosten van een advies of procedure, maken de advocaten van ons kantoor, waar mogelijk, duidelijk afspraken over de kosten. Op die manier wordt voorkomen dat de rekening achteraf een verrassing is.

Vaste prijzen

Deze afspraken houden vaak in dat een vast bedrag afgesproken wordt voor bijvoorbeeld een procedure, concrete stappen in een procedure of voor de begeleiding van een kwestie.

Uurtarief

Wanneer er geen specifieke tariefsafspraken zijn gemaakt, hanteert ons kantoor een uurtarief van € 195,-- per uur, exclusief omzetbelasting en exclusief 5% kantoorkosten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Een bijzondere variant is de gefinancierde rechtsbijstand, waarbij de Raad voor Rechtsbijstand de vergoeding van de advocaatkosten bepaalt en betaalt. Lees hierover meer op de aparte pagina over dit onderwerp.

Proceskosten

Bij het werk van een advocaat ontstaan ook kosten die aan derden vergoed moeten worden, 'verschotten', zoals kosten van een deurwaarder en griffierechten. Deze kosten worden bij ons kantoor in rekening gebracht en worden doorbelast.

Ook van belang is in het oog te houden dat in een procedure de Rechtbank vaak - maar niet altijd - een proceskostenveroordeling uit zal spreken, die inhoudt dat de winnende partij een bedrag dient te vergoeden aan de verliezende partij. Dit bedrag wordt volgens een vast systeem bepaald. Daarnaast zal bij die proceskostenveroordeling de verliezende partij de door de winnende partij gemaakte kosten voor griffierechten en deurwaarderskosten vergoed moeten worden.

Incassozaken

Incassozaken hebben een bijzonder karakter en om die reden maakt ons kantoor met cliënten afwijkende afspraken. Dit afspraken houden in dat zolang de incasso niet is afgerond, de kosten voor de cliënt tot een minimum worden beperkt.

Bij het innen van vorderingen zijn de kosten vaak een grote hindernis. Voor advocaten is een resultaat afhankelijke beloning (no cure, no pay) in beginsel niet toegestaan. Een uitzondering op die regel is wanneer het gaat om het innen van onbetwiste vorderingen.

Binnen Storm van 's Gravesande Advocaten hebben we daarom voor reguliere incassozaken een modelaanpak, waarbij de kosten voor de klant tot het noodzakelijke worden beperkt.

Uitgangspunt is dat de tijd die ons kantoor aan deze zaken besteed wordt voldaan door de debiteur, niet door de cliënt. Aan de cliënt worden enkel de verschotten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, doorbelast.

Wilt u een incassodossier door ons laten behandelen, dan kunt een het dossier, met daarin in ieder geval alle betreffende facturen, eventuele betalingen, aanmaningen en indien beschikbaar een historische weergave van de contacten over de openstaande posten, per email ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), per fax (0318-657621) of per post (Stationsweg 117, 6711 PN Ede) naar ons opsturen.

De advocaat is door de aard van zijn werk partijdig. Hij of zij staat een partij bij in een geschil en strijdt tegen de andere partijen.

Het optreden met advocaten, waarbij harde stellingen worden betrokken, leidt vaak tot het benadrukken van tegenstellingen en een verharding van de wederzijdse standpunten.

Er zijn ook veel situaties waarbij er tussen partijen een probleem bestaat, terwijl partijen toch met elkaar verder moeten. Daarbij kan gedacht worden aan gescheiden ouders die gezamenlijk voor hun kinderen zorgen, een werkgever en werknemer die een arbeidsgeschil willen overbruggen of een leverancier en een klant die niet zonder elkaar kunnen.

In die gevallen kan het in het belang van beide partijen zijn dat de dialoog wordt gezocht. Een mediator kan deze dialoog faciliteren en begeleiden, om samen met partijen te onderzoeken of een oplossing bereikt kan worden.

Binnen ons kantoor houden mr. J.C. Noordijk en dr. J.J. Buitelaar zich bezig met mediation.

Indien u meer informatie wilt over de (on)mogelijkheden van mediation, kunt u met één van hen contact opnemen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Ons kantoor neemt deel aan het systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat aan rechtzoekenden die voldoen aan de vermogens- en inkomenstoets zoals deze door de Raad voor de Rechtsbijstand gecontroleerd worden, rechtsbijstand wordt verleend tegen betaling van een eigen bijdrage.

Toevoegingsaanvraag

Bij elke cliënt bespreekt de behandelend advocaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer blijkt dat de cliënt hiervoor mogelijk in aanmerking komt, zal een aanvraag om een zogeheten 'toevoeging' ingediend worden. Deze aanvraag wordt door ons kantoor rechtstreeks bij de Raad voor de Rechtsbijstand ingediend. Voor deze aanvraag hebben wij de identiteitsgegevens nodig van de cliënt. Wanneer de cliënt een gezamenlijke huishouding voert, zijn ook de gegevens van de partner nodig.

De Raad voor de Rechtsbijstand controleert of de cliënt, op basis van de fiscale informatie uit het toetsingsjaar, voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toevoeging. In 2024 is het toetsingsjaar 2022. Daarnaast wordt aan de hand van de omschrijving van het probleem beoordeeld of het probleem bijstand door een advocaat vereist. De Raad voor de Rechtsbijstand informeert tegelijkertijd ons kantoor en de cliënt over de beslissing of een toevoeging afgegeven wordt. Daarbij wordt ook bepaald hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn.

Kosten

Door ons kantoor wordt aan de cliënt de door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage in rekening gebracht. Daarnaast dient de cliënt bepaalde verschotten te betalen, zoals griffierechten, tegenwoordig vastrecht geheten en kosten voor bijvoorbeeld uittreksels.

Het is van belang dat een cliënt zich er van bewust is dat bij verlies van een procedure een kostenveroordeling uitgesproken kan worden. Zo een kostenveroordeling valt buiten het bereik van de afgegeven toevoeging en dient derhalve door de cliënt voldaan te worden.

Peiljaarverlegging

Indien de financiële positie van de cliënt in negatieve zin gewijzigd is ten opzichte van het toetsingsjaar, is het mogelijk een zogeheten 'peiljaarverlegging' aan te vragen; op basis van de actuele gegevens omtrent inkomen en vermogen wordt dan beoordeeld of de cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging. Daarnaast zijn er bijzondere situaties waarin een toevoeging wordt afgegeven op basis van andere informatie, zoals bij een hoger beroep tegen een afwijzing toepassing schuldsanering.

© 2012-2024 Storm van 's Gravesande Advocaten | Tel 0318-657620 | Algemene Voorwaarden | Klachtenregeling

Back to Top